Visjon
Gjennom Pipe Eksperten Fotball Akademi har Kvik Halden FK som overordnet sportslig visjon å gi ivrige, unge fotballspillere i Halden et ekstra tilbud hvor individets utvikling står i sentrum. Samtidig er det viktig å presisere at på akademiet stilles krav til spillernes holdninger og seriøsitet på feltet.

Det er forventet at alle som deltar på akademiet er der med et brennende ønske om å utvikle seg til å bli best mulig fotballspillere.

Sportslig vil læringen foregå gjennom organiserte økter, der det alltid vil inneholde både individuelle- og relasjonelle øvelser. Samtidig vil treningsgruppen bli differensiert i ulike grupper, basert på at alle skal oppnå tilstrekkelig med mestring og utfordringer i forhold til egne ferdigheter.

På Pipe Eksperten Fotball Akademi er de mest sentrale begrepene nærteknikk, ballbehandling, persepsjon, relasjonelle ferdigheter og individualisering.


Sportslig årshjul 2017

Januar / Februar: Øktene i januar og februar vil bygge på hva som gjøres i de første fasene av spillet, der vi fokuserer i stor grad på oppbyggingsfasen av spillet. Hensikten med disse teamene er å tilrettelegge for at spillerne skal mestre ”Det lille spillet i det store spillet”. Spillerne skal i denne perioden utvikle forståelse og evne til å spille seg ut bakfra på en effektiv og smidig måte. Dette gjøres gjennom ulike prinsipper og konsepter, der spillerne i forsvarsleddet får en helt sentral rolle.

Mars: Øktene i denne perioden vil bygge videre på teamene fra januar og februar, hvor vi har klart å spille oss ut bakfra og begynt å etablere spillet høyere på banen. Øktene videreføres til å fokusere på vår egen evne til å variere mellom å skape gjennombrudd sentralt, samt å utnytte spillvendinger for å angripe ledig rom motsatt, der vi fokuserer på angrepsspill på kantene. Videre fra dette vil vi fokusere på å bryte ned en lavtliggende motstander gjennom å skape overtall for å komme i avslutningsposisjon. Temaene tar oss fra vår egen keeper, og følger en logisk vei frem mot avslutningsøyeblikket.

April / Mai: Slutten av April og frem til siste økt 16. Juni vil vårt fokus flyttes over til et mer defensive temaer, hvor hensikten er å utvikle spillere til å bli gode på individuelle defensive ferdigheter i 1v1-situasjoner, som videre settes i samspill med medspillere på banen.

Juni: Juni består av halvårets 2 siste akademiøkter. Halvåret vil som vanlig bli rundet av med en god tone i form av internturnering. Dette blir siste treningen for 2004-årgangen, som fra høsten av er for gamle til å delta på akademiet.

Husk at Pipe Eksperten Fotball Akademiet følger skoleruta, noe som resulterer i at det er treningsfri i skoleferiene.


Sportslig innhold og individualisering

Nedenfor vil det redegjøres for hva som ligger i begrepene som benyttes i det sportslige års-hjulet. Det er viktig å huske at vi alltid ønsker å utvikle oss, og at øvelsesutvalget vil varieres og endres fra tid til tid. Alt av øvelsesutvalg og øktplaner vil utarbeides av de ansatte trenerne på akademiet.

Nærteknikk og ballbehandling: Å kunne behandle ballen er avgjørende for alle. Vårt mål er at individer skal være sjef over egen ball. Vi jobber med ulike øvelser som alle tar for seg mest mulig berøringer per individ.

Persepsjon: Persepsjon omhandler hva spilleren makter å tilegne seg av informasjon på banen. Med dette menes i hvilken grad spilleren makter å ha oversikt og overblikk over medspillere, motspillere og spillet som en helhet. I veldig stor grad fokuserer vi på spillerens evne til å orientere seg i forkant av involveringen.

Relasjonelle ferdigheter: I all hovedsak vektlegger vi samarbeid, og i hvilken grad man er avhengig av å hjelpe hverandre for å bli best mulig. I tillegg vektlegges kommunikasjon, og da med positive budskap.

Individualisering: Individualisering er sentralt for samtlige, da man er avhengig av å oppleve mestring for å finne aktiviteten morsom. I den grad støtter vi oss på flytsonemodellen, som enkelt skisserer hvor avgjørende det er at utfordringene står i stil med barnets ferdighetsnivå for at barnet skal oppleve glede med treningen og fotballen.

Levert av IdrettenOnline