Visjon og sportslig fokusområder

Visjon
Kvik Halden FK sin fotballfritidsordning har som overordnet sportslig visjon å gi elevene et utvidet tilbud for utvikling av kropp og sinn, men fotball som en rød tråd. Fysisk aktivitet står i sentrum, og dermed er det ikke plass til datamaskiner, nettbrett eller spillkonsoller.

I tillegg vil vi i samarbeid med skolene fokusere på holdnings-skapende arbeid, som gjensidig respekt, solidaritet, antimobbing, kosthold og hygiene. Disse fokusområdene ønsker vi å fokusere på både gjennom hverdagslek og i treningsøktene vi gjennomfører.

Hos Kvik Halden FK sin fotballfritidsordning er det individet som står i fokus. Sportslig vil læringen foregå gjennom organiserte treningsøkter og egenstyrt frilek, noe som kombinert vil gi hver enkelt elev passende utfordringer. Samtidig er vi opptatt av at utfordringene skal stå i stil med hver enkelt, slik at man ofte opplever mestring.
Sportslig årshjul

August/September: I august og første halvdel av september ligger hovedfokuset på å få nye barn inn i de dagligdagse rutinene. Samtidig vil de andre ha organiserte økter i lik grad som de vanlige månedene.

Oktober/November:
De trenerstyrte øktene vektlegger ballbehandling og nærteknikk, kombinert med spill på små baner. For de 3. og 4. klasse begynner man å se på relasjonelle ferdigheter. Viktig å ha med tøy til å kunne være ute, i tillegg til skift, slik at man kan skifte om man blir bløte.

Desember:
De organiserte øktene utgår mer eller mindre, da vi ønsker å prioritere aktiviteter i forbindelse med julefeiringen. Dette fører til mer fristyrt lek og morsomme intern-turneringer.

Januar/Februar: Vi starter opp igjen med vanlige uker etter nyttårsfeiringen. De to trenerstyrte øktene i uken vektlegger ballbehandling og nærteknikk, kombinert med spill på små baner. Vi er inne ved behov, men er avhengig av at alle har med tøy til å kunne være ute – da vi ønsker å være ute i størst mulig grad.


Mars/April: De trenerstyrte øktene fortsetter å vektlegge ballbehandling og nærteknikk, kombinert med spill på små baner. 3. og 4. klasse starter opp igjen med å tidvis fokusere på relasjonelle ferdigheter.

Mai/Juni: De trenerstyrte øktene bygger videre på temaene vi arbeider med i mars og april. Mot slutten av juni vil vi gjennomføre noen morsomme intern-turneringer.

Juli: FFO er stengt i fire ukerSportslig innhold og individualisering
Nedenfor vil det redegjøres for hva som ligger i begrepene som benyttes i det sportslige års-hjulet. Det er viktig å huske at vi alltid ønsker å utvikle oss, og at øvelsesutvalget vil varieres og endres fra tid til tid. Dog vil nærteknikk og ballbehandling stå sentralt i alle aldersklassene, mens relasjonelle ferdigheter trekkes inn for 3. og 4. klassingene. I forhold til alle aldersklasser er småspill sentralt. Øktplaner og øvelsesutvalg utarbeides av utarbeides og oppdateres av klubbens utdannede trenere.


Nærteknikk og ballbehandling: Å kunne behandle ballen er avgjørende for alle. Vårt mål er at individer skal være sjef over egen ball. Vi jobber med ulike øvelser som alle tar for seg mest mulig berøringer per individ.

Småspill: I all hovedsak gjennomføres småspill ved å spille 2 mot 2 eller 3 mot 3 på små mål og liten bane. Dette øker antall ballberøringer per individ, samtidig som det trigger individene til å ta mange handlingsvalg ila kort tid.

Relasjonelle ferdigheter: I all hovedsak vektlegger vi samarbeid, og i hvilken grad man er avhengig av å hjelpe hverandre for å bli best mulig. I tillegg vektlegges kommunikasjon, og da med positive budskap.

Individualisering: Individualisering er sentralt for samtlige, da man er avhengig av å oppleve mestring for å finne aktiviteten morsom. I den grad støtter vi oss på flytsonemodellen, som enkelt skisserer hvor avgjørende det er at utfordringene står i stil med barnets ferdighetsnivå for at barnet skal oppleve glede med treningen og fotballen.

Levert av IdrettenOnline